Privacyverklaring

De praktijk voor relatie- en gezinstherapie hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

In het kader van de behandeling worden in het dossier ook de volgende bijzondere persoonsgegevens vastgelegd: gegevens m.b.t. godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. seksualiteit, mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldsconflicten in een relatie of in het gezin.
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de beroepscode van mijn beroepsverenigingen NVRG + NVPA en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

4. Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

5. Rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of één van uw gezinsleden, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Ik heb als systeemtherapeut een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw partner of gezinslid spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Beveiliging van gegevens:

Ik werk met papieren cliëntendossiers, deze worden in een afgesloten kast bewaard. Daarnaast werk ik met een digitaal cliëntendossier voor de facturering, dit is beveiligd door een wachtwoord. E-mailverkeer gebeurd via de beveiligde omgeving van Sleutelnet. Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntenbestanden.

Toegang tot persoonsgegevens:

Ik ben de enige die daadwerkelijk werkt met de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
Het administratiebureau, die de financiële administratie verzorgd, heeft alleen toegang tot de basis persoonsgegevens. Met dit bureau is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Melden datalek:

Zodra er sprake is van een ernstige datalek worden de betrokken binnen 72 uur geïnformeerd, en zal ik binnen dezelfde termijn een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Video- en geluidopnamen:

In het kader van bijscholing en supervisie van de therapeut kunnen er video- en geluidopnamen gemaakt worden. Hier zal de therapeut altijd vooraf schriftelijke toestemming om vragen en uitleg over geven. De opnamen worden direct na de scholing vernietigd. Cliënten kunnen de opname niet meekrijgen, maar alleen in bijzijn van de therapeut terug kijken, indien dit gewenst is. Er mogen door cliënten zelf geen video- en geluidopnemen gemaakt worden.