Zorgaanbieder

Als therapeut ben ik lid van de beroepsverenigingen: NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) en van de NVPA (Nederlandse vereniging voor Psychologen en Agogen). De NVPA is aangesloten bij de koepel RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Als therapeut handel ik volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de beroepsverenigingen. Tevens ben ik geregistreerd bij het SKJ-register (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), waarmee de vakbekwaamheid wordt gewaarborgd.

Zie websites:
www.nvrg.nl
www.nvpa.org
www.rbcz.nu
www.skjeugd.nl

Behandeling

De behandeling begint met een kennismaking/ intakegesprek waarin besproken wordt waar jullie tegenaan lopen, wat jullie verandert zouden willen zien en aan de hand hiervan worden doelen opgesteld. Hiervan wordt een verslag gemaakt, waarvan jullie een kopie krijgen en dit komt in uw dossier. Dit wordt de leidraad van de behandeling. Er vinden regelmatig evaluaties plaats waarin wordt besproken of de behandeling nog naar wens verloopt en effectief is. Tijdens de intake wordt tevens de overeenkomst doorgenomen en ondertekent. De sessies duren 60 of 90 minuten en vinden met enige regelmaat plaats zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. U kunt zonder verwijzing van de huisarts of specialist bij mij terecht. Echter indien er aanvullende informatie is vereist vooraf of tijdens de behandeling, kan ik contact opnemen met uw huisarts of specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en dit is ook vooraf besproken en ondertekent in de overeenkomst bij de intake. Op het moment dat ik ziek ben, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld of de behandeling stopgezet.   

Betaling

De kosten pers sessie bedragen € 150,00 voor 90 minuten en € 100,00 voor 60 minuten.  BTW is niet van toepassing. De factuur wordt achteraf naar u overgemaakt per beveiligde e-mail, of indien gewenst per post, en kan overgemaakt worden per IBAN-overschrijving. De betalingen dienen binnen dertig dagen na datum te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling volgt eerst een herinnering. Uiteindelijk is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen, maar dit wordt het liefst vermeden. De behandeling kan mogelijk gedeeltelijk vergoed worden vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekeraar. U dient zelf te informeren wat de vergoedingsmogelijkheden zijn. Relatietherapie is een onderdeel van systeemtherapie, op zichzelf staande sessies relatietherapie komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Annulering

De afspraak dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur van tevoren afgezegd te worden. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging, wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht.

Dossiervoering

Ik ben wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door mij reproduceerbaar gerapporteerd. U hebt het recht deze rapportage ten alle tijden op te vragen en in te zien. Uw dossier blijft eigendom van mij als therapeut, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd. U mag ook zelf om vernietiging van uw dossier verzoeken. Ik heb als therapeut een geheimhoudingsplicht en ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Zie verdere informatie ook bij de privacyverklaring.  Bij relatietherapie is er sprake van één dossier voor beiden.

Klachtenregeling

De praktijk voor relatie- en gezinstherapie is aangesloten bij P3NL voor klachten en geschillen.

Website: www.p3nl.nl

Wat te doen als u een klacht hebt?
Als u ergens niet tevreden over bent en u heeft dat met mij als therapeut bespreekbaar gemaakt, kan het toch voorkomen dat dit onvoldoende heeft geholpen. Het kan ook zijn dat u zich niet in staat voelt uw onvrede te bespreken, of de situatie laat dit niet toe. Dit kan een aanleiding zijn om een klacht in te dienen en dan ondersteunt de Klachten Company u hierbij.
U kunt dan contact opnemen met bij de klachtenfunctionaris van Klacht &Company via e-mailadres: p3nl@klachtencompany.nl  of telefonisch op nummer 088-2341600. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk.

De klachtenfunctionaris gaat in de eerste instantie met ons beiden zoeken naar een oplossing. Als het niet lukt om door bemiddeling tot een oplossing te komen, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg. De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.  Voor het indienen van het geschil wordt klachtengeld in rekening gebracht van € 50.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

Meer informatie kunt u ook vinden op: www.zorggeschil.nl

Tuchtrecht

Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep. Als beroepsbeoefenaar ben ik ingeschreven bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Onder dat register valt het tuchtrecht, dat wordt verzorgd door het TCZ. Voor informatie kunt u kijken op de website: www.rbcz.nu of telefonisch op nummer: 0165-564652.

Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dat betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of u het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Als therapeut heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt de praktijk tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die is veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk.

AVG

Aangezien ik persoonsgegevens bij houd ben ik onderhevig aan de AVG wet, de Algemene Vordering Gegevensbescherming. U kunt hier meer informatie over vinden onder de privacyverklaring. Vanwege het contactformulier op de website is met de beheerder daarvan een verwerkersovereenkomst gesloten omwille van de privacy.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is een code waarin staat hoe ik als zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht bevat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.